CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
SỰ RA ĐỜI CỦA “NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC”
04/11/2022 01:44:36

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của Cách mạng. Người đã nêu ra những luận điểm có tính chân lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” Từ ngàn đời nay, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, việc tổ chức các ngày lễ hội đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống tinh thần của các cộng đồng khu dân cư. Các hình thức lễ hội được tổ chức để ăn mừng chiến thắng, mừng mùa màng bội thu, để tưởng nhớ đến các vị anh hung đã có công trong đánh đuổi giặc ngoại xâm, trong khai hoang lập làng; để cầu việc làm ăn gặp nhiều may mắn; để lưu giữ những phong tục, tập quán. Sự nghiệp đổi mới ngày nay đã đặt ra yêu cầu mới cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa , xây dựng NTM, đô thị văn minh”, sự ra đời của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là một trong những đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Sự ra đời của “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư cũng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó. Để phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, năm 1986, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định lấy ngày 18/11/1930, ngày Đảng chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất để làm ngày Mặt trận thống nhất. Từ đó đến nay, hàng năm, đến ngày 18/11, Mặt trận các cấp đã đề ra chương trình, nội dung mới và các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đồng thời tổng kết một năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa ở khu dân cư”. Đến nay, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đã trở thành sinh hoạt xã hội rộng rãi ở từng cộng đồng dân cư trong cả nước nói chung và xã Chi Lăng Bắc nói riêng.  Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ngày hội đại đoàn kết toàn dân được tổ chức vào thời điểm có nhiều ý nghĩa quan trọng, là thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chi Lăng Bắc thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM nâng cao ”.Tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở các thôn có nhiều nội dung phong phú: Ban công tác MT các thôn và nhân dân ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng NTM của địa phương. Bên cạnh đó ngày hội còn biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu ; khơi dậy, phát huy tình cảm nhớ về cội nguồn của con em xa quê để mọi người hướng về gia đình, góp sức xây dựng quê hương, thôn ,xóm. Để tạo khí thế thi đua sôi nổi trước, trong và sau Ngày hội Uỷ ban MTTQ xã, ban chi ủy , lãnh đạo thôn, Ban công tác MT các thôn đã tổ chức các hoạt động như: thăm hỏi tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức "bữa cơm đoàn kết". Đây cũng là dịp để mỗi hộ gia đình, mỗi người dân trong thôn có điều kiện xích lại gần nhau, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. Phải khẳng định rằng, Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân và dân tộc ta, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong ý nghĩa đó, "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư là chất keo gắn kết cộng đồng, khơi dậy, nhân rộng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương trợ, sưởi ấm tình làng, nghĩa xóm. Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 672
Trước & đúng hạn: 672
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/03/2023 23:04:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 45
Tất cả: 33,230