QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện
24/02/2023 09:49:25

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH MIỆN   Số:          /UBND-TNMT   V/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Thanh Miện, ngày       tháng 02 năm 2023                      Kính gửi:                                        - Văn phòng HĐND-UBND huyện;                                        - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;                                        - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.           Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 23 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện;           Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 48 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. UBND huyện Thanh Miện yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện với nội dung như sau:           1. Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đăng tải kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện trên hệ thống công thông tin điện tử của huyện http://huyenthanhmien.gov.vn/. và tại trụ sở UBND huyện;           2. UBND các xã, thị trấn đăng tải trên hệ thống cổng thôn tin điện tử của các xã, thị trấn; tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và thông báo trên loa truyền thanh của địa phương (tài liệu được gửi kèm công văn này trên hệ thống cổng thông tin điện tử);           3. Thời gian triển khai công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện chậm nhất 8 ngày kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2023. UBND huyện Thanh Miện yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện ngay việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện đúng thời gian quy định./. Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực HĐND huyện; - Lãnh đạo UBND huyện; - Lưu: VT, TNMT (05b). TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH         Bùi Hữu Tiếp  
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2567
Trước & đúng hạn: 2567
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 06:59:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 5
Tất cả: 40,106