THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân xã Chi Lăng Bắc!
13/08/2022 08:41:51

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH MIỆN

 
 
 


Số: 2167/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Thanh Miện, ngày   11 tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân xã Chi Lăng Bắc

 
 
 

 


Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/HU, ngày 24/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Nhân dân năm 2022; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân xã Chi Lăng Bắc về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các Đề án, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao của địa phương, nhằm lắng nghe ý kiến của Nhân dân vnhững khó khăn, vướng mắc, hạn chế; các kiến nghị, đề xuất; qua đó, thông tin đến Nhân dân việc triển khai thực hiện các văn bản của Nhà nước có liên quan; các giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ để để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

* Thời gian: 1/2 ngày, từ 7h30’ ngày 18/8/2022 (Sáng thứ Năm).

* Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa Trung tâm xã Chi Lăng Bắc.

Trên đây là thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện về tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Nhân dân xã Chi Lăng Bắc về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các Đề án, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao của địa phương. Trân trọng kính mời các đồng chí cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Chi Lăng Bắc quan tâm đến dự hội nghị tiếp xúc đối thoại./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Đài Phát thanh huyện;

- Đảng ủy, UBND xã Chi Lăng Bắc;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Tảo

 

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 780
Trước & đúng hạn: 780
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 00:02:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 41
Tất cả: 33,379